நவம்பர்- 2016 பதிப்பு
ஜீனியஸ் ரிப்போர்ட்டர் நவம்பர்- 2016 பதிப்பு

ஜீனியஸ் ரிப்போர்ட்டர் டிசம்பர்- 2016 பதிப்பு

ஜீனியஸ் ரிப்போர்ட்டர் டிசம்பர்- 2016 பதிப்பை இங்கே டவுன்லோடு செய்து கொள்ளுங்கள்.

டிசம்பர் - 2016 பதிப்பு
ஜீனியஸ் ரிப்போர்ட்டர் டிசம்பர் – 2016 பதிப்பு

Check Also

ஜீனியஸ் ரிப்போர்ட்டர் அக்டோபர் – 2016 பதிப்பு

ஜீனியஸ் ரிப்போர்ட்டர் அக்டோபர் – 2016 பதிப்பை இங்கே டவுன்லோடு செய்து கொள்ளுங்கள்.