ஜீனியஸ் ரிப்போர்ட்டர் – இபுத்தகம்

ஜீனியஸ் ரிப்போட்டர் பதிப்புகள் – பதிவிறக்கம் செய்ய

ஜனவரி- 2014 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

2013 ம் ஆண்டு பதிப்புகள்

டிசம்பர்- 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

நவம்பர்- 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அக்டோபர் – 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

செப்டம்பர் – 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஆகஸ்ட் – 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஜூலை 2013 பதிப்பு: – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஜூன் 2013 பதிப்பு- பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

மே 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஏப்ரல் 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

 மார்ச்-2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

 பிப்ரவரி- 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

 ஜனவரி- 2013 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

2012 ம் ஆண்டு பதிப்புகள்

 டிசம்பர்- 2012 பதிப்பு – பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும் 

நவம்பர்-2012 பதிப்பு- பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அக்டோபர் – 2012 பதிப்பு- பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published.